การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

sc20231010 00018 0

 

   

      วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผอ.กองคลัง นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบถึง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อพิจารณา การพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์