การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

sc20231010 00018 0

 

   

      วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุม ชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567