การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2567

sc20231010 00018 0

 

   

      วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเหรัญญิกของคณะกรรมการสวัสดิการ การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ และการปรับปรุงโรงอาหาร