การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

sc20231010 00018 0

 

   

      วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 247 ราย ณ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน