การฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี "หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ" รุ่นที่ 55

sc20231010 00018 0

 

   

      วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. วันแรกของการฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี "หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ" รุ่นที่ 55 ในรูปแบบ Online ซึ่งมีข้าราชการ จำนวน 94 ราย และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

  • หัวข้อที่ 1 การพัฒนากรอบความคิดเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดย นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ
  • หัวข้อที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม โดย นางสาววรกัญญา สิริพิเดช
  • หัวข้อที่ 3 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา (สรุปงานแบบกลุ่ม)

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"