โครงการฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี (หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ) รุ่นที่ 55 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567

sc20231010 00018 0

 

   

   

   กรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี (หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ) รุ่นที่ 55 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี ซึ่งในวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 94 ราย "การเป็นข้าราชการที่ดี ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ ดังนี้

  1. หัวข้อการพูดเพื่อการนำเสนอและโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายบุญมา ศรีหมาด
  2. หัวข้อการสร้างทีม และสร้างภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.รณพรหม ชุนงาม
  3. หัวข้อการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร โดย นายเชิงชาญ พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม, นายกฤษณะ โกมลจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง และ นายประหยัด เข่งค้า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
  4. หัวข้ออย่าหาว่าพี่สอน นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายวีระสันติ ประทุมพล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายมนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ สามารถอธิบายคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี อีกทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"