การประชุมหารือการจัดทำโครงการและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์

sc20231010 00018 0

 

   

      ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.30 น. นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอหัวข้อ/ทักษะที่มีความจำเป็นในการฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์อำเภอ และพฤติกรรมที่คาดหวัง ทั้งนี้ เพื่อจัดทำหลักสูตร
ในการพัฒนาปศุสัตว์อำเภอให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
อาคารวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์