โครงการบริจาคโลหิตวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๘๒ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

sc20231010 00018 0

 

   

      กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัด “โครงการบริจาคโลหิตวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๘๒ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์และห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกชัยอัศวรักษ์ เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จากการบริจาคโลหิต และได้ส่งมอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในปริมาณ ๕๐,๔๐๐ ซี.ซี.