เอกสารแนบ

01 ใบตรวจสอบหลักฐาน (Check List) ประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

02 แบบสรุปข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

03 แบบขอรับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

04 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง

05 แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง

06 แบบแสดงแนวคิด วิสัยทัศน์ฯ

07 แบบประเมินบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง