ระบบ DPIS 6

เริ่มใช้งาน 1 ธันวาคม 2565

 

การเข้าใช้งานระบบ 

 

การลาป่วย ลากิจส่วนตัว (ยกเว้นลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร) และการลาพักผ่อน ผ่านระบบ DPIS 6

 

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านระบบ DPIS 6 (เฉพาะ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนกลาง - สำนัก กอง หรือเทียบเท่า สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์/สถานี/ด่านฯ)  "เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป"