ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

 

หนังสือเวียน (กรมปศุสัตว์)/หนังสือเวียน (สำนักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลัง)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเลื่อนขั้นค่าจ้าง

การปรับระดับชั้นงาน

การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เปลี่ยนตำแหน่ง)

การตัดโอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง

เรื่องอื่น ๆ

โครงสร้างอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างเงินทุน