ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง