ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"  (17 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการ เชิงบูรณาการ"  (17 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6  (17 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560  (16 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร   (9 ส.ค. 2560) 
 •  
 • การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์  (4 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๗  (3 ส.ค. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐  (3 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร   (3 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๘  (3 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหัวข้อ   (2 ส.ค. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการเรื่อง   (26 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 11 และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 1  (14 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (7 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมงาน   (6 ก.ค. 2560) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   (5 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ   (30 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการ   (30 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร   (30 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (TSAE 2017)  (28 มิ.ย. 2560) 
 •