ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2560
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • การประชุมเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องวิวัฒนาการจีโนมของโรคติดต่อสำคัญ 2017  (18 ต.ค. 2560) 
 •  
 • โครงการฝึกแบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพิ่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3"  (18 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56   (18 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2561 รุ่นที่ 17  (17 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 22  (10 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 3  (10 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล  (10 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3  (10 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3"  (4 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การสัมมนา 2 OIE Information Seminar for Practicing Veterinarians: Combating AMR   (4 ต.ค. 2560) 
 •  
 • เสนอรายชื่อวิทยากรของกรมปศุสัตว์  (14 ก.ย. 2560) 
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม)  (12 ก.ย. 2560) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 9  (12 ก.ย. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการนานานชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 42  (12 ก.ย. 2560) 
 •  
 • ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer  (8 ก.ย. 2560) 
 •  
 • การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication : AOCC) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13  (8 ก.ย. 2560) 
 •  
 • การพิจารณาจัดเตรียมบัญชีรายชื่อสำหรับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561  (30 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหากได้รับการอนุมัติแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ (กรณีส่งบุคลากรอบรมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก)  (29 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมนานาชาติหลักสูตร   (29 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน  (25 ส.ค. 2560) 
 •