ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
QR Code Line Application
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (TSAE 2017)  (28 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • การแจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (21 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • การฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชาการที่ดี รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2560  (9 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๗  (8 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการชั้นสูง  (8 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ANI -NUE 2017 เป็นกรณีพิเศษ  (8 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย   (1 มิ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  (24 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31  (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "Cell Technology I"  (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0"  (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "นักสัตวบาลศาสตร์" รุ่นที่ 9  (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6   (23 พ.ค. 2560) 
 •  
 • เชิญอบรมหลักสูตร "สัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ เพื่อเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 1  (18 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลาการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  (18 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การประชุมนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2017)  (18 พ.ค. 2560) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรม (มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย)  (9 พ.ค. 2560) 
 •  
 • การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  (3 พ.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and food Safety  (3 พ.ค. 2560) 
 •