ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๑  (16 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางการปกครอง (ว.พ.ปค.)  (13 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  (12 มี.ค. 2561) 
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุุ่นที่ 7  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการอย่างอาชีพ รุ่นที่ 4"  (5 มี.ค. 2561) 
 •  
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 24  (5 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (2 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลึง การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตุของ สตง." รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี   (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การบริหารการเงินการตลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การอบรมการปฏิบติในงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินอผ่นดิน" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560"  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติจริง) เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะ 4"  (28 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕"  (26 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร   (23 ก.พ. 2561) 
 •  
 • การประชุมวิชาการ International Conference of Agricuture and Natural Resource (ANRES 2018)  (22 ก.พ. 2561) 
 •  
 • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดัับกลางของกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 3  (19 ก.พ. 2561) 
 •