ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
   ภาพกิจกรรม
 
 • ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประเด็นการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จำนวน 10 ภาพ)
 •  
     
   
 • ฟังผลการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 (จำนวน 10 ภาพ)
 •  
     
   
 • อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 101 ราย (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ขอประชาสัมพันธ์ร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563    (5 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน    (29 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ    (21 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย    (20 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)    (16 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • กำหนดเวลาฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 พบแพทย์และรับยา    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสในส่วนราชการกรมปศุสัตว์    (14 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020)    (8 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (3 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน (วันอังคารและวันศุกร์)    (3 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     (2 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน    (1 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง    (1 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 2 รายการ    (1 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • แจ้งผลการคัดเลือกผู้แทน (กสจ.)    (30 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอด ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ของกรมปศุสัตว์ (Succession Plan)    (26 มิ.ย. 2563)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    (30 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (12 มี.ค. 2563)
 •  
   
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (5 มี.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (17 ก.พ. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล    (29 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (20 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ    (16 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา    (15 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • แจ้งลำดับรายชื่อตามห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)    (13 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) ของกรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (14 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์    (14 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการจำนวน 6 อัตรา    (18 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ    (20 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป    (13 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (9 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (4 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (23 พ.ย. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายกับการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในยุค New Normal    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน"    (24 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.    (21 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฤหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (21 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า    (10 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัพนธ์โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา    (10 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรด้านพลังงาน และหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.    (9 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การเตรียมการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขปัญหา จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (9 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act-PDPA #๑    (8 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย    (8 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11    (8 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (2 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    (2 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์    (25 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)    (19 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020 จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)    (15 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝ่าวิกฤติมุ่งสู้การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน และหลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน    (22 พ.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)    (21 พ.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)    (21 พ.ค. 2563)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19    (20 พ.ค. 2563)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • การเรียนบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์    (2 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (28 เมษายน 2563)    (29 เม.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (17 มิถุนายน 2562)    (17 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (21 มีนาคม 2562)    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (18 มกราคม 2562)    (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (25 ตุลาคม 2561)    (31 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (19 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์     (14 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (24 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (16 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (23 ม.ค. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)    (24 ก.พ. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (28 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (13 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    (6 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร    (28 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม    (22 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (28 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 223 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image