ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
อำนาจหน้าที่
 

กองการเจ้าหน้าที่มีฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณและเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบงาน โครงสร้างและวางแผนอัตรากำลัง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนการประเมินบุคคล
 3. ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของกรม และประเมินบุคคล

ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

 1. ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล
 2. ดำเนินการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ กลยุทุธ์การบริหารงานบุคคล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก ทั้งของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำยืนยันยอด ค่าจ้างชั่วคราว บัญชีถือจ่าย ค่าจ้างประจำ – ชั่วคราว การพิจารณาความดีความชอบของ ลูกจ้าง

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้าราชการและลูกจ้าง การควบคุมวันลา การพิจารณาบำเหน็จความชอบ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  3. จัดทำสารสนเทศบุคคลและโครงสร้างองค์กร

ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการและ ลูกจ้าง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รูปแบบ เทคนิควิธีการ และการหาความจำเป็นในการกำหนดหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ การจัดทำรายงานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพัฒนาหลักสูตร
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ ข้าราชการภายในประเทศ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล

กลุ่มวินัย

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของกรมปศุสัตว์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกัน การกระทำผิดทางวินัย