:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
พนักงานราชการ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 1. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 2. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 3. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 4. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 5. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 6. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 8. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ 2552 (23/09/2552)
 9. เรื่อง หลักเกณฑ์,เงือนไขการสรรหา และแบบสัญญาจ้าง 2552 (23/09/2552)
 10. เรื่อง แนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ


ประกาศกรมปศุสัตว์

 1. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ (22/07/2554)
 2. เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
 3. เรื่อง การกำหนดวันปฏิบัติราชการ
 4. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2554)


คำสั่งกรมปศุสัตว์


หนังสือแจ้งเวียน (หนังสือกรมปศุสัตว์)


หนังสือแจ้งเวียน (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่องอื่น ๆ