ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2562
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2561

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ


แบบฟอร์มใบลา


แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ


แบบฟอร์มฝึกอบรม

 • การรับสมัคร IDEAL DLD (09/07/2561)
 • การรายงานแผน-ผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2562 (04/12/2562)
 • การรายงานแผน-ผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 2/2561 (08/05/2561)
 • แบบฟอร์มการประเมินผลการพัฒนาตนเองด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (06/01/2559)
 • การรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ / ไฟล์ Excel
 • แบบฟอร์มกองคลัง การขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม (กษ 0603/ว 23205 ลว 22 ต.ค. 55) (16/01/2558)
 • แบบฟอร์มกองคลัง การขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม ในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหลายอัตรา (กษ 0603/ว 23205 ลว 22 ต.ค. 55) (16/01/2558)
 • แบบรายงานผลการฝึกอบรมเมื่อเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก (แบบฟอร์มส่งอบรม 1, 2 และ 3)
 • คำชี้แจงในการจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเมื่อเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
 • ตัวอย่างการรายงานผลและประเมินผลการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก1(หลักสูตรเดียวกับแต่คนอบรมมีความเห็นไม่เหมือนกัน)
 • ตัวอย่างการรายงานผลและประเมินผลการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก2

 • แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล


  แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ


  แบบฟอร์มเครื่องราชอิสริยาภรณ์


  แบบฟอร์มขอทำบัตร