ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ระเบียบ

กฏ ก.พ.

กฏกระทรวง

ระเบียบกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ (เครื่องราช,บำเหน็จบำนาญ,บัตร,ทะเบียนประวัติ,การลา)

ระเบียบกลุ่มสวัสดิการ (สวัสดิการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์)

ระเบียบกลุ่มพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม,ทุน)

ระเบียบกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง (กรอบอัตรากำลัง,โครงสร้างองค์กร,มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)

ระเบียบกลุ่มวินัย (การลงโทษ)

ระเบียบกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (การบรรจุ,แต่งตั้ง,โอน,ลาออก,เลื่อน,ย้าย)