ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"

 
 

พันธกิจ

  1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกำลังคนในกรมปศุสัตว์
  2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง
  3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์