ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเกษียณ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการการครบเกษียณอายุ 
 • 24 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ลจ 27/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) 
 • 24 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย 
 • 15 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 • 8 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ.9/2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ราย 
 • 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 • 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 • 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 
 • 21 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ 
 • 27 ธ.ค. 2562 24 ม.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกรมปศสุัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) 
 • 26 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 • 18 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ 
 • 8 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เฉพาะราย) ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐ 
 • 27 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกียษณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 ก.ค. 2560 
 • 14 ก.ค. 2560 14 ก.ค. 2560  
   
 •   ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากอายุราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 • 16 ก.พ. 2560 16 ก.พ. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ 3/2560 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 • 27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ 
 • 27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ 
 • 18 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559  
   
 •   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง เกษียณอายุราชการ (อธิบดี) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ เกษียณอายุราขการ (79 ราย) 
 • 22 ก.ย. 2559 22 ก.ย. 2559