:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
การพัฒนาบุคลากร
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564

กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรด้วยโครงการฝึกอบรม(กองการเจ้าหน้าที่-ระดับองค์กร)

การพัฒนาบุคลากรด้วยโครงการฝึกอบรม(เฉพาะด้าน-ระดับหน่วยงาน)

การพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรอบรมกับหน่วยงานภายนอก

การพัฒนาบุคลากรด้วยการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการ

การพัฒนาบุคลากรด้วยการรับทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (ของสำนักงาน ก.พ.)

การพัฒนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์

การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม

ตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่