ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ข้อมูลการติดต่อ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
เว็บไซต์ : http://person.dld.go.th/
 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ

กลุ่ม/ฝ่าย

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2111
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 506
นายพนม มีศิริพันธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113
โทร.0-2653-4434
โทรสาร.0-2653-4916
Email: person@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505

นางสุวีณา พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวพัชรินทร์ ซ้ายหั่น
นางสาวเดือนรุ่ง สุขนุ่ม
นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวกัญญ์วรรณ ตุงคณาคร
นายมาตุภูมิ คำนวนชอบ
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นายเวทย์ เบ็งจันทึก
นายตี๋ แสงเพ็ชร

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143
Email: person3@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 508

นายศิริ พรรณศิริ
นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์์
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางจินตนา มากพุ่ม
นางสาวพอตา ทองดารา
นางสาวจุฑาทิพย์ ยี่สุ่นหอม
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม
น.ส.สุฤดี วรรณศิลปิน
นายนนท์ ทัศนเมธิน
นางอรเยาว์ รักสนอง
นายเอกชัย แสงเวียง
นางสาวประภาพร มูลรังษี
นางสาวแพรวพราว มายะนันท์
นางสาวสุดารัตน์ ยิ้มศิลป์
นางสาวขวัญกมล นาถนิติธาดา

ฝ่ายสรรหาสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-2133
Email: person2@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 504

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางรวีวรรณ มรรควิน
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นางสาวสุนิภา ดิษฏาวีระวัฒน์
นางวราภรณ์ ภูศรี
นางสาวชัญญากร สิงห์สาย
นางสุมาลี อัศววิวัฒน์พงศ์
นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางพิชญา แก้วกัณฐี
นางสาวเกษสุดา โสรัตน์
นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
นางอุษา สร้อยสอน
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email: person1@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 501
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ
นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง
นางสาวพฤษชาติ มหาศิริ
นางสาวสุดายงค์ ไพรีรณ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email: hrd_dld@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 509
นางภัทรวรรณ ล่ำดี
นางวาสินี พุกจินดา
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นางสาวสุวิชญา ทันตะการ
นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นางสาวมัตติกา เอี่ยมจำรัส
นางนวภรณ์ สนศิริ
กลุ่มวินัย โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : person6@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 503
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
นายพฤศจิ นื่องจำนงค์
นางสาวสาวิตรี อุ้ยตระกูล
นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2125
Email: person4@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 502

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นางสาวมัสยา ศรีเศรษฐา
นางสาวสุปาณี เปี่ยมทองคำ
นางสาวภารวี โพธิ์งาม