ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ข้อมูลการติดต่อ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
เว็บไซต์ : http://person.dld.go.th/
 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ

กลุ่ม/ฝ่าย

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2111
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 506
น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113
โทร.0-2653-4434
โทรสาร.0-2653-4916
Email: person@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505

นางสุวีณา พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวพัชรินทร์ ซ้ายหั่น
นางสาวเดือนรุ่ง สุขนุ่ม
นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวกัญญ์วรรณ ตุงคณาคร
นายมาตุภูมิ คำนวนชอบ
นางสาวปนัดดา จันทร์เนียม
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นายเวทย์ เบ็งจันทึก
นายตี๋ แสงเพ็ชร

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143
Email: person3@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 508

นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์์
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางสาวพอตา ทองดารา
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม
นางสาวสุฤดี วรรณศิลปิน
นางอรเยาว์ รักสนอง
นายเอกชัย แสงเวียง
นางสาวแพรวพราว มายะนันท์
นางสาวสุดารัตน์ ยิ้มศิลป์
นางสาวขวัญกมล นาถนิติธาดา
นางสาวประภาทิพย์ สุดวรรค

ฝ่ายสรรหาสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-2133
Email: person2@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 504

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางรวีวรรณ มรรควิน
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นางสาวสุนิภา ดิษฏาวีระวัฒน์
นางวราภรณ์ ภูศรี
นางสาวณัฐสุดา วรปวรณิชย์
นางสาวสุกัญญา กุลประดิษฐ์
นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางสาวสุวดี พุมดวง
นางสาวเกษสุดา โสรัตน์
นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
นางอุษา สร้อยสอน
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email: person1@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 501
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ
นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง
นางสาวศุนิศา พินธะ
นางสาวปริญา สรเสนา
นายภัคพงศ์ สุวรรณเพชร
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email: hrd_dld@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 509
นางภัทรวรรณ ล่ำดี
นางวาสินี พุกจินดา
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นางสาวสุวิชญา ทันตะการ
นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นางสาวมัตติกา เอี่ยมจำรัส
นางนวภรณ์ สนศิริ
นายศุภโชค โตทรัพย์
กลุ่มวินัย โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : person6@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 503
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
นายพฤศจิ นื่องจำนงค์
นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2125
Email: person4@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 502

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นางสาวมัสยา ศรีเศรษฐา
นางสาวสุปาณี เปี่ยมทองคำ
นางสาวภารวี โพธิ์งาม