ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ข้อมูลการติดต่อ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
เว็บไซต์ : http://person.dld.go.th/
 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ

กลุ่ม/ฝ่าย

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2111
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 506
นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113
โทร.0-2653-4434
โทรสาร.0-2653-4916
Email: person@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505

นางสาวพัชนินทร์ เดชพันธุ์
นางสาวปาณิสรา จันทร์นาค
นางสาวธัญญธร สาระศาลิน
นางสาวสุชาวดี นุ้ยเพชร
นางสาวสุทัตตา บุญบาง
นายนัฐพงศ์ ประคำทอง
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นายเวทย์ เบ็งจันทึก

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143
Email: person3@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 508

นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์์
นางสาวสุฤดี วรรณศิลปิน
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางสาวภารวี โพธิ์งาม
นางสาวพอตา ทองดารา
นางอรเยาว์ รักสนอง
นางสาวรุ่งนภา ดวงทวีบุญ
นางสาวกนกพร รุ่งฟ้า
นางพิจาริน วิจิตร
นางสาวคณิฏฐานันท์ ปิจจวงค์
นางสาวธัญวลัย ศิลาคำ
นายรณชัย มิตา
นางสาวแพรวพราว มายะนันท์
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม

กลุ่มสรรหาสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-2133
Email: person2@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 504

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นางสาวสุวดี พุมดวง
นางสาวเกษสุดา โสรัตน์
นางสาวณิชนันทน์ เนียนสันเทียะ
นางสาวขวัญชนก สุขประเสริฐ
นางวราภรณ์ ภูศรี
นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางอุษา สร้อยสอน
นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
นายอดิศักดิ์ หนูตีด
นางสาวอุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email: person1@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 501
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ
นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง
นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวปริญา สรเสนา
นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ
นายชานน พึงรำพรรณ
นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email: hrd_dld@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 509
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง
นางสาวรัตนา บุญภักดี
นางสาวภัสนันท์ ญาณสูตร
นางนวภรณ์ สนศิริ
กลุ่มวินัย โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : person6@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 503
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายกฤชฐา เนาควิจิตร
นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นางสาวสุภาวี แจ้งสว่าง
นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา
นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2125
Email: person4@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 502

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นางมัสยา พันหนองโพน
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยทอง
นางสาวศุภิสรา เประทุมมาศ
นางสาวพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล