เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มต่าง ๆ


แบบฟอร์ม Work From Home


แบบฟอร์มใบลา


แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ


แบบฟอร์มฝึกอบรม


แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล


แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ


แบบฟอร์มเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์มขอทำบัตร


แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ผ่านระบบออนไลน์

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy