เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ทำเนียบผู้บริหาร


นายวิจิตร สุวรรณกิตติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2518 - 20 ธันวาคม 2521


นายวิเชียร สุวัณณะศรี
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2523 - 30 กันยายน 2523


นายโสภณ เมืองเจริญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2523 - 7 มิถุนายน 2526


นางอุบล ศรีสมบูรณ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2526 - 13 พฤศจิกายน 2531


นายเหรียญชัย บิณฑวิหค
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 - 30 กันยายน 2536


นายปรีชา พูนบุญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 - 28 ธันวาคม 2538


นายโพธิ์ธวัช รัตนโชติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2539 - 20 ตุลาคม 2542


นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2542 - 5 มีนาคม 2543


นางวิมลรัตน์ สุภาคม
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2543 - 16 ตุลาคม 2551

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2551 - 21 มกราคม 2552


นายโอภาส ทองยงค์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 - 22 ธันวาคม 2552


นายอวยชัย ชัยยุทโธ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2555


นายพนม มีศิริพันธุ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 - 5 ธันวาคม 2560


นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2563


นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2563 - ปัจจุบัน