เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลสถิติ

จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน

อัตราส่วนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy