เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
Spec ครุภัณฑ์
 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

การขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy