:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลูกจ้างประจำ

 

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน (กรมปศุสัตว์)/หนังสือเวียน (สำนักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลัง)

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy