เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ

กลุ่ม/ฝ่าย

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2111
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505
นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113
โทร.0-2653-4434
โทรสาร.0-2653-4916
Email: person@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505

นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางสาวพัชนินทร์ เดชพันธุ์
นางสาวปาณิสรา จันทร์นาค
นางสาวสุชาวดี นุ้ยเพชร
นายสุขสันต์ วิเชียรสาร
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นางสาวสุทัตตา บุญบาง
นายธีรยุทธ อาญาเมือง
นายเวทย์ เบ็งจันทึก

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143
Email: person3@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 508

นายปรีชา จันทรณิธานศรี
นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางสาวสุฤดี วรรณศิลปิน
นางสาวภารวี โพธิ์งาม
นางสาวพอตา ทองดารา
นางอรเยาว์ รักสนอง
นางสาวกนกพร รุ่งฟ้า
นางสาวธัญวลัย ศิลาดำ
นางสาวกนกวรรณ ห้วยกำปัง
นางสาวรภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล
นางสาวแพรวพราว มายะนันท
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม
- ว่าง - - ว่าง -

กลุ่มสรรหาสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-2133
Email: person2@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 504

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางวราภรณ์ ภูศรี
นางอุษา สร้อยสอน
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นางสาวสุวดี พุมดวง
นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
นางสาวเกษสุดา งอยปัดพันธ์
นางสาวณิชนันทน์ เนียนสันเทียะ
นางสาวขวัญชนก สุขประเสริฐ
นางสาวนลินรัตน์ บุญประโคมชนกุล
นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ปิน
นางสาวอุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
นางสาวทิพเนตร พานโครต
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email: person1@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 501
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง
นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ
นายวิทยา วิทยอภิบาล
นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม
นายชานน พึงรำพรรณ
นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email: hrd_dld@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 509
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นางสาวปัณณ์นารา มีสัตย์
นางสาวณิชกานต์ วิศิษฐวาณิชย์
นางนวภรณ์ สนศิริ
นางสาวภัสนันท์ ญาณสูตร
นายนัฐพงศ์ ประคำทอง
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : person6@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 503
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายกฤชฐา เนาควิจิตร
นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา
นางสาวสาวิภา ประทุมสันต์
-ว่าง- -ว่าง-

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2125
Email: person4@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 502

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นางมัสยา พันหนองโพน
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยทอง
นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ
นางสาวพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy