ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ข้อมูลการติดต่อ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
เว็บไซต์ : http://person.dld.go.th/
 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ

กลุ่ม/ฝ่าย

ชื่อ-สกุล

ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2111
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505
นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113
โทร.0-2653-4434
โทรสาร.0-2653-4916
Email: person@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505

นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางสาวพัชนินทร์ เดชพันธุ์
นางสาวปาณิสรา จันทร์นาค
นางสาวธัญญธร สาระศาลิน
นางสาวสุชาวดี นุ้ยเพชร
นางสาวสุทัตตา บุญบาง
นายนัฐพงศ์ ประคำทอง
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นายเวทย์ เบ็งจันทึก

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143
Email: person3@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 508

นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์์
นางสาวสุฤดี วรรณศิลปิน
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางสาวภารวี โพธิ์งาม
นางสาวพอตา ทองดารา
นางอรเยาว์ รักสนอง
-ว่าง- -ว่าง-
นางสาวกนกพร รุ่งฟ้า
นางพิจาริน วิจิตร
นางสาวคณิฏฐานันท์ ปิจจวงค์
นางสาวธัญวลัย ศิลาคำ
นายรณชัย มิตา
นางสาวแพรวพราว มายะนันท์
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม

กลุ่มสรรหาสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-2133
Email: person2@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 504

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นางสาวสุวดี พุมดวง
นางสาวเกษสุดา โสรัตน์
นางสาวณิชนันทน์ เนียนสันเทียะ
นางสาวขวัญชนก สุขประเสริฐ
นางวราภรณ์ ภูศรี
นางอุษา สร้อยสอน
นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
นายอดิศักดิ์ หนูตีด
นางสาวนลินรัตน์ บุญประโคมชมกุล
นางสาวอุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
นางสาวทิพเนตร พานโครต
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email: person1@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 501
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางศศิธร จารุพงศกร
นายวิทยา วิทยอภิบาล
นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง
นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวปริญา สรเสนา
นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ
นายชานน พึงรำพรรณ
นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email: hrd_dld@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 509
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นายเลอสรร ศิริปาลกะ
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง
นางสาวรัตนา บุญภักดี
นางสาวภัสนันท์ ญาณสูตร
นางนวภรณ์ สนศิริ
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : person6@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 503
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายกฤชฐา เนาควิจิตร
นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นางสาวสุภาวี แจ้งสว่าง
นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา
นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
-ว่าง- -ว่าง-

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2125
Email: person4@dld.go.th
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 502

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นางมัสยา พันหนองโพน
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยทอง
นางสาวศุภิสรา เประทุมมาศ
นางสาวพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล