เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประวัติกองการเจ้าหน้าที่
        การบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์ อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเลขานุการกรม มาตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2485 ซึ่งมีการบริหารจัดการเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างกรมปศุสัตว์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อมาได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แยกออกจากสำนักงานเลขานุการกรมเมื่อ พ.ศ. 2516 เพื่อรับผิดชอบการบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์โดยตรง เนื่องจากข้าราชการและลูกจ้าง เพิ่มมากขึ้น มีปัญหาด้านการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพัฒนา ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้วย ปี พ.ศ. 2537 ได้มีการทบทวนบทบาท ภารกิจ ของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่ และได้แยกองค์กรบริหารบุคลากรออกเป็น 2 ส่วนคือ
 1. กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
  โยกย้าย ทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วินัย กฎหมายปกครอง ฯลฯ
 2. กองฝึกอบรม รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ
        เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศีลธรรม จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง นอกจากนั้นยังรับผิดชอบการพัฒนาเกษตรกรซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาเกษตรกรผู้นำอาสาสมัครเป็นอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำตำบล
และประจำหมู่บ้านทำให้ปศุสัตว์มีเกษตรอาสาเข้าช่วยภารกิจของกรมในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสุขภาพสัตว์มากกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ
ในเดือนตุลาคม 2545 ได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ โดยมีการยุบกองฝึกอบรม และมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน คือ ฝ่ายฝึกอบรมข้าราชการและฝ่ายแผนงานและพัฒนาการฝึกอบรมบางส่วนไปขึ้นกับกองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายฝึกอบรมเกษตรกรและฝ่ายแผนงานและพัฒนาการฝึกอบรมบางส่วนไปขึ้นกับสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว์
 2. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งเป็น กลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
  • กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็ดความชอบ
  • กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  • กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy