เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
โครงการแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

>>>ดาวน์โหลด<<< แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ประจำปี 2564-2566

>>>ดาวน์โหลด<<< แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ประจำปี 2561-2563

>>>ดาวน์โหลด<<< แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ประจำปี 2557-2560

>>>ดาวน์โหลด<<<แผนปฏิบัติ (Action) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>>>ดาวน์โหลด<<<แผนปฏิบัติ (Action) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>ดาวน์โหลด<<<รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

>>>ดาวน์โหลด<<<รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

>>>ดาวน์โหลด<<<รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

HR Scorecard คืออะไร

          HR Scorecard คือ เครื่องมือสำหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถ และระดับความสำเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และเมื่อนำมาปรับใช้กับราชการพลเรือน จึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งราชการพลเรือนในเชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน

          ทั้งนี้ ส่วนราชการ (กรมหรือเทียบเท่า) และจังหวัดจะดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ให้สอดรับกับแนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ. (นโยบายจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) หรือที่เรียกว่า “กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ” โดยกรอบมาตรฐานฯ ดังกล่าว อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ (อ.ก.พ.บริหารกำลังคน)ของสำนักงาน ก.พ. ได้เห็นชอบ ต่อหลักการประเมิน องค์ประกอบ รวมถึงวิธีการประเมิน เพื่อนำมาใช้ในราชการพลเรือนไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และสำนักงาน ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ. จะติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตามมาตรา 8 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)