เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

" กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่แน่วแน่แก้ไข และใส่ใจบริการ พร้อมประสานสามัคคีด้วยความรัก ศักดิ์ศรีอย่างมีคุณธรรม "

MOTTO

" ความพอใจและความประทับใจของบุคลากรคือหัวใจของกองการเจ้าหน้าที่ "

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกำลังคนในกรมปศุสัตว์
  2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง
  3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy