เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
อำนาจหน้าที่
 

กองการเจ้าหน้าที่มีฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การเวียน โต้ตอบหนังสือราชการ และสถิติข้อมูลของกอง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและยานพาหนะของกอง
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณและ เร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง
 4. การประสานงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกรม
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและการจัดระบบงาน ตลอดจนวางแผนอัตรากำลังบุคลากรของกรม ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งการประเมินค่างาน การเกลี่ยอัตรากำลัง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งการทบทวนและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบายดด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

 1. ศึกษา วิเคราะห์วางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาบุคคล การสอบแข่งขัน การคัดเลือกหรือเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 2. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ตามระเบียบที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด และการลาออกของบุคลากรกรมปศุสัตว์
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่าย ค่าจ้างประจำ การพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้าง
 5. การดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

  1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติในการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เก็บรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเกษียณอายุราชการ การลา และงานสารสนเทศในการจัดเก็บประวัติของบุคลากรกรมปศุสัตว์
  2. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรม
  3. ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลรวมทั้งให้บริการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลบุคคลของกรม
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
  5. ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

  1. ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ภายในกรมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในกรม
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ภายในกรม เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้านค้าสวัสดิการ เคหะสงเคราะห์ เป็นต้น
  3. ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในของกรมดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบเทคนิควิธีการ พัฒนาบุคลากร รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีศึกษาอบรม ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาและทุนการศึกษาฝึกอบรมต่างๆให้บุคลากร มีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจองค์กร
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรม ให้กระบวนการฝึกอบรมเป็นมาตราฐานเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันทั่วทั้งองค์กร
 5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 1. สืบสวน สอบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ จัดทำสำนวนและความเห็นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความมีวินัย เพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบ และการกระทำผิดวินัย
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างและความมีวินัย รวมทั้งการดำเนินการทางวินัยและมาตราฐานการลงโทษทางวินัย
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย