ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ระเบียบ

กฏ ก.พ.

กฏกระทรวง

ระเบียบฝ่ายบริหารทั่วไป (พัสดุ , งบประมาณ)

ระเบียบกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ (เครื่องราช , บำเหน็จบำนาญ , บัตร , ทะเบียนประวัติ , การลา)

ระเบียบกลุ่มสวัสดิการ (สวัสดิการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์)

ระเบียบกลุ่มพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม , ทุน)

ระเบียบกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง (กรอบอัตรากำลัง , โครงสร้างองค์กร , มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)

ระเบียบกลุ่มวินัย (การลงโทษ)

ระเบียบกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (การบรรจุ , แต่งตั้ง , โอน , ลาออก , เลื่อน , ย้าย)