ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2564
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
   ภาพกิจกรรม
 
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 45 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ( Online Learning) แบบถ่ายทอดสด ในเวลาราชการ ด้วยโปรแกรม zoom cloud meetings ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 (จำนวน 6 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 และการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 (จำนวน 9 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • รายงานงบการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์    (30 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    (23 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอแจ้งเวียนช่องทางการติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่    (22 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย    (22 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย    (19 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าใจงานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)    (19 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    (19 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้     (16 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัตรสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ กรมประมง     (15 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    (15 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน จำนวน 406 อัตรา ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน    (14 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564    (13 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอบข้อมูลตนเองในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)    (12 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)    (12 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ทักษะการปฏิบัติงานในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)    (8 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • การจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากำลังจากการเกษียณอายุราชการ    (7 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    (1 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ    (28 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • กระบวนการบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (24 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    (24 มิ.ย. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 4)    (2 ส.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (13 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติงานและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (5 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่3)    (30 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค    (21 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (7 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร    (21 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร    (19 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อน เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่2)    (18 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัตการ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (3 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (3 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (9 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศ เลื่อนการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (9 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (10 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง    (1 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสาร และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้ง 7 ตำแหน่ง    (10 ก.พ. 2564)
 •  
   
 • ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นเอกสารและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ของผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้ง 7 ตำแหน่ง    (25 ธ.ค. 2563)
 •  
   
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง    (16 พ.ย. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง     (28 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์    (23 ก.ย. 2563)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ยกเลิกการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหลักสูตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพ พร้อมรับวัยเกษียณ    (30 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนา IOP Day 2021 : Unlock Your Innovation Capability ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (ผ่านระบบออนไลน์)    (22 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    (19 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 22    (19 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด-19 สู่ความยั่งยืน"    (19 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ (Hybrid Learning)    (16 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าข้อมูลแบบนำเข้าด้วยตัวเอง และแบบเชื่อมโยงด้วยเว็บเซอร์วิส    (16 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)    (15 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565    (8 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล (Hybird Learning)    (7 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ    (6 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2021     (5 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ    (5 ก.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21    (29 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564    (28 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ)    (25 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง (นอส.) รุ่นที่ 1     (25 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)    (22 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (14 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • การสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง)    (10 มิ.ย. 2564)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ (10 มิถุนายน 2564)    (28 มิ.ย. 2564)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (22 มีนาคม 2564)    (22 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (5 เมษายน 2564)    (9 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ขอแก้ไข ตำแหน่งเรียกรายงานตัว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563    (19 พ.ย. 2563)
 •  
   
 • การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • การเรียนบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์    (2 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (28 เมษายน 2563)    (29 เม.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (17 มิถุนายน 2562)    (17 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (21 มีนาคม 2562)    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (18 มกราคม 2562)    (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (25 ตุลาคม 2561)    (31 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (19 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์     (14 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (24 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (16 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (23 ม.ค. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (24 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (24 พ.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศ เลื่อนการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (9 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    (5 เม.ย. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (26 มี.ค. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (16 ก.พ. 2564)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (14 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)    (24 ก.พ. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (28 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (13 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    (6 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร    (28 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม    (22 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (28 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 184 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image