:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุุณภาพชีวิต

    คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์และทำเนียบเครือข่าย

  1. โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุุณภาพชีวิต
  2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559 (05/07/2556)
  3. ทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์
  4. ตัวอย่างภาพกิจกรรม
  5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2562
  6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2561
  7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2559
  8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2558