เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบประเมิน ว10

แบบประเมิน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มประเมินค่างาน

แบบฟอร์มการปรับปรุงตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง

แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่ง

แบบฟอร์มรักษาความปลอดภัย

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด

สมุดบันทึกความดี

แบบฟอร์มฌาปนกิจสงเคราะห์

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ระบบสารสนเทศต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gift Policy