ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (15 มี.ค. 2561) 
 •  
 • แบบฟอร์มการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง  (15 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงวุฒิ  (13 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ  (13 มี.ค. 2561) 
 •  
 • การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2560 (เพิ่มเติม)  (13 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  (12 มี.ค. 2561) 
 •  
 • การปรับปุรงกรอบระดับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  (9 มี.ค. 2561) 
 •  
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ที่ 204/2561  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ที่ 205/2561  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ระดับส่วนกลาง (โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ที่ 206/2561)  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ระดับเขต (โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ที่ 207/2561  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิอเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  (8 มี.ค. 2561) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2561  (2 มี.ค. 2561) 
 •  
 • การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท) รุ่นที่ ๑๐ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ  (23 ก.พ. 2561) 
 •  
 • ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี ๒๕๖๐  (22 ก.พ. 2561) 
 •  
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  (22 ก.พ. 2561) 
 •  
 • โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561  (22 ก.พ. 2561) 
 •