ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ  (17 ส.ค. 2560) 
 •  
 • รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (11 ส.ค. 2560) 
 •  
 • การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560  (11 ส.ค. 2560) 
 •  
 • กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย และประวัติวิทยากร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร   (11 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร   (8 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ขอเรียนเชิญผู้เกษียณร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560  (8 ส.ค. 2560) 
 •  
 • พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560  (8 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์  (4 ส.ค. 2560) 
 •  
 • รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐  (3 ส.ค. 2560) 
 •  
 • การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๐  (3 ส.ค. 2560) 
 •  
 • ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  (26 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขยายระยะเวลาการโอนย้ายข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ไปสังกัดกรมประมง  (26 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขอนำส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  (26 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบประวัติฯผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด  (26 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  (25 ก.ค. 2560) 
 •  
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  (20 ก.ค. 2560) 
 •  
 • การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 1  (18 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)  (14 ก.ค. 2560) 
 •  
 • การโอนข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ไปสังกัดกรมประมง  (14 ก.ค. 2560) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๓ ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (7 ก.ค. 2560) 
 •