ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรื่อง   (18 ก.ค. 2561) 
 •  
 • แจ้งเวียนรายชื่อ พร้อมกำหนดการ และสถานที่จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   (12 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561  (11 ก.ค. 2561) 
 •  
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  (10 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  (9 ก.ค. 2561) 
 •  
 • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  (5 ก.ค. 2561) 
 •  
 • ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่อง   (29 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (27 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32  (26 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (22 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 และประจำปี 2560 และการจัดพิธีรับพระราขทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 และประจำปี 2560  (20 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  (20 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)  (19 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต  (15 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  (14 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น  (14 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพัธ์เพื่อขอรับข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง  (13 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  (13 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  (13 มิ.ย. 2561) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ สำนักงาน ก.พ.  (7 มิ.ย. 2561) 
 •