ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2560
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2561  (20 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (20 ต.ค. 2560) 
 •  
 • มาตราการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน  (19 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34  (19 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขออนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  (19 ต.ค. 2560) 
 •  
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  (19 ต.ค. 2560) 
 •  
 • มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน  (19 ต.ค. 2560) 
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)  (19 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560  (18 ต.ค. 2560) 
 •  
 • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ  (18 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษศาสตร์  (17 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  (17 ต.ค. 2560) 
 •  
 • จัดทำแผนและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561  (12 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  (9 ต.ค. 2560) 
 •  
 • รับสมัครการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูงและระดับกลางของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561  (6 ต.ค. 2560) 
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (5 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  (5 ต.ค. 2560) 
 •  
 • เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  (4 ต.ค. 2560) 
 •  
 • การยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับการแต่งกายเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (4 ต.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย  (4 ต.ค. 2560) 
 •