ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ  (18 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญหน่วยงานร่วมส่งบุคลากรเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563  (18 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564  (16 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธัมมัสสวนะ  (16 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563  (10 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรรีคงอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  (9 ก.ย. 2563) 
 •  
 • การสำรวจทัักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment)  (8 ก.ย. 2563) 
 •  
 • การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฏหมาย พ.ศ. 2563  (31 ส.ค. 2563) 
 •  
 • รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563  (20 ส.ค. 2563) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ ที่ 2/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้จะสืบทอดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุ์กรรมสัตว์ จำนวน 2 ราย  (20 ส.ค. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง  (20 ส.ค. 2563) 
 •  
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ "เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบเหน็จรายเดือน"  (19 ส.ค. 2563) 
 •  
 • ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี  (19 ส.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2020  (19 ส.ค. 2563) 
 •