ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561  (15 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (15 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  (13 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2  (12 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • การเปิดสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ ปี พ.ศ.2561  (12 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) กำหนดวัน เวลา และสถานที่  (12 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) กำหนด วัน เวลา สถานที่  (8 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ีสอบ  (8 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างวานรูปแบบอื่น  (6 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561  (6 ธ.ค. 2560) 
 •  
 • กำหนดปฏิทินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง  (30 พ.ย. 2560) 
 •  
 • กำหนดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) กรมปศุสัตว์  (29 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (29 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ปี ๒๕๖๐  (29 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2560  (28 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (23 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)  (22 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์  (22 พ.ย. 2560) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  (22 พ.ย. 2560) 
 •  
 • การจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานต่างลักษณะงานเพื่อประกอบการพิจารณา เรื่อง เกณฑ์ประสบการ์ณในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  (22 พ.ย. 2560) 
 •