ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
เมษายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์แนะนำการวางแผนออมเงินประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จำกัด  (23 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ขอเลื่อนวันรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  (23 เม.ย. 2564) 
 •  
 • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564  (23 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  (21 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  (20 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ  (20 เม.ย. 2564) 
 •  
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  (19 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)  (8 เม.ย. 2564) 
 •  
 • รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยความผาสุกและความผูกผันที่มีต่อองค์กรของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563  (5 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  (2 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563  (2 เม.ย. 2564) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร  (31 มี.ค. 2564) 
 •  
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  (31 มี.ค. 2564) 
 •  
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ก.ศป.)  (31 มี.ค. 2564) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  (31 มี.ค. 2564) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  (31 มี.ค. 2564) 
 •  
 • การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (29 มี.ค. 2564) 
 •  
 • การจัดสรรทุนการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  (29 มี.ค. 2564) 
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (26 มี.ค. 2564) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมปศุสัตว์ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  (26 มี.ค. 2564) 
 •