ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ความเสมอภาคหญิงชาย

ความเสมอภาคหญิงชาย

          สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคในโอกาสของบุคคล โดยมาตรา 30 กำหนดว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และมาตรา 80 กำหนดว่า “รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างสตรีและบุรุษ และพยายามลดความเหลื่อมล้ำที่ไม่เป็นธรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กำหนด ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) ในหน่วยงาน โดยให้มีหน่วยงานระดับสำนัก / กอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง