ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       
ผลการดำเนินการทางวินัย
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2549
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2550
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2551
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2552
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2553
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2554
ผลข้อมูลการลงโทษขรก.มีพฤติการณ์ทุจริต พ.ศ. 2555
   
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   
   
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยา ฯลฯ ไฟล์ที่ 1
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยา ฯลฯ ไฟล์ที่ 2
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยา ฯลฯ ไฟล์ที่ 3
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยา ฯลฯ ไฟล์ที่ 4
   
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ กรมปศุสัตว์
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยการจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 43(หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยูใต้บังคับบัญชามีวินัย ฯ)
   
   
การจัดการข้อร้องเรียน
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2556 (16/08/2556)
รายชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัด
รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2553
รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2555
   
   
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานการผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (15/07/2556)
รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
   
   
 
 

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768