ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ประวัติกองการเจ้าหน้าที่
การบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์ อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเลขานุการกรม มาตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2485 ซึ่งมีการบริหารจัดการเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างกรมปศุสัตว์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อมาได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แยกออกจากสำนักงานเลขานุการกรมเมื่อ พ.ศ. 2516 เพื่อรับผิดชอบการบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์โดยตรง เนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างเพิ่มมากขึ้น มีปัญหาด้านการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพัฒนา ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้วย ปี พ.ศ. 2537 ได้มีการทบทวนบทบาท ภารกิจ ของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่ และได้แยกองค์กรบริหารบุคลากรออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วินัย กฎหมายปกครอง ฯลฯ
2. กองฝึกอบรม รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศีลธรรม จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง นอกจากนั้นยังรับผิดชอบการพัฒนาเกษตรกรซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาเกษตรกรผู้นำอาสาสมัครเป็นอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำตำบล
และประจำหมู่บ้านทำให้ปศุสัตว์มีเกษตรอาสาเข้าช่วยภารกิจของกรมในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสุขภาพสัตว์มากกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ

ในเดือนตุลาคม 2545 ได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ โดยมีการยุบกองฝึกอบรม และมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน คือ ฝ่ายฝึกอบรมข้าราชการและฝ่ายแผนงานและพัฒนาการฝึกอบรมบางส่วนไปขึ้นกับกองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายฝึกอบรมเกษตรกรและฝ่ายแผนงานและพัฒนาการฝึกอบรมบางส่วนไปขึ้นกับสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว์

2.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
- ฝ่านทะเบียนประวัติและบำเหน็ดความชอบ
- กลุ่มวินัย
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร

   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768