ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
คำถามที่พบบ่อย
       
1. จะคัดสำเนา ก.พ.7 ของตัวเอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง และถ้าจะคัดสำเนา ก.พ.7 ของทั้งสำนักงาน จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ กรณีขอคัดสำเนา ก.พ.๗ ของตัวเอง ต้องทำหนังสือผ่านหน่วยงาน หรือจะไปเขียนแบบฟอร์มที่ กองการเจ้าหน้าที่ ก็ได้ โดยจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็น ว่าต้องการนำไปใช้เพื่อทำอะไร กรณีขอคัดสำเนา ก.พ.๗ ของทั้งสำนักงาน ต้องทำหนังสือผ่านหน่วยงาน โดยระบุเหตุผลความจำเป็น ว่าต้องการนำไปใช้เพื่อทำอะไร พร้อมทั้งแนบรายชื่อที่ต้องการขอคัดสำเนา
2. บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  ตอบ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ และหากข้าราชการที่บรรจุใหม่ยังมีสิทธิของประกันสังคมอยู่ จะต้องดำเนินการยกเลิกกับประกันสังคมก่อน และเมื่อยกเลิกกับประกันสังคมแล้ว จะยังคงต้องใช้สิทธิกับประกันสังคมต่อไปอีก ๖ เดือน หลังจากนั้นจึงจะมาใช้สิทธิของข้าราชการได้ กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ มีสิทธิจากบัตร ๓๐ บาท หรือบัตรประกันสุขภาพ จะต้องทำการยกเลิกบัตรดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถมาใช้สิทธิข้าราชการได้ กรณีบุคคลภายในครอบครัว (พ่อ แม่ สามีหรือภรรยา ลูก) มีสิทธิอยู่กับประกันสังคม ก็ต้องใช้สิทธิกับประกันสังคม จะยกเลิกแล้วมาใช้สิทธิข้าราชการไม่ได้ ทั้งนี้ เราสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เวบไซด์กรมบัญชีกลาง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ดังนี้ http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp
3. อยากให้คิดคำนวณบำนาญจะได้ไหม?
  ตอบ การคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น กรมบัญชีกลางได้อำนวยความสะดวกให้สามารถคำนวณได้โดยประมาณ ที่เวบไซด์กรมบัญชีกลาง ดังนี้
http://www2.cgd.go.th/rightMenu_7.asp
4. อยากรู้ว่าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นไหนบ้าง?
  ตอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thanundon.soc.go.th/FrmloginUser.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
หรือที่ www.dld.go.th/person 
หน้า web กองการเจ้าหน้าที่ -> ระบบทะเบียนฐานันดรอินเทอร์เน็ต
  • คลิกเข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรอินเทอร์เน็ต
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • กรอกชื่อ
  • กรอกชื่อสกุล
  • วันเกิด (คลิกเลือก วัน เดือน ปีเกิด)
  • รหัสผ่าน (ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง)
  • พิมพ์รหัส (พิมพ์ตามรหัส Captcha)
  • คลิกเข้าสู่ระบบ
  • จะพบตารางแสดงชั้นเครื่องราชฯ และปีที่ได้รับ

กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบฐานันดรได้
-> ให้เจ้าของสิทธิ์ ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเบอร์โทร ส่ง Fax ไปที่ 02-2809086
หมายเหตุ บุคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ โทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 02-2809000 ต่อ 425-427

5 ต้องการจะทำบัตรประจำตัว ต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dld.go.th/person/new/Uniform.pdf ที่สำคัญ รูปถ่ายจะต้องถูกต้องตามระเบียบ แบบฟอร์มให้ระบุ หมู่โลหิต และเลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องชัดเจน รายละเอียดเพิ่มเติมของพนักงานราชการ การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
http://www.dld.go.th/person/government/dress_gov2554.pdf
6. อยากทราบขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ "การประเมินบุคคลและผลงาน" กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 2121-3 , 02-653-4435
7. วิธีการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ต้องทำอย่างไรบ้าง?             
  ตอบ

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์สามารถทำได้โดย
1.  กรอกรายละเอียดใบสมัครแล้วยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับรองคุณสมบัติ
2.  ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมชำระค่าสมัคร 50 บาท ค่าบำรุงประจำปี 20 บาท ค่าสงเคราะห์ศพล่างหน้า 200 บาท รวมเป็นเงิน 270 บาท)
การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่
1.  ชำระเงินสด ได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์
2.  ชำระโดยธนาณัติ  ส่งธนาณัติในนาม เหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์
สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เขตราชเทวี (10401) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
3.  ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เลขที่บัญชี 030-1-61344-3 (โปรดส่งสำเนาใบนำฝากเงินธนาคาร มาพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วย หรือทางโทรสาร 0-2653-4916 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร)
สามารถ Download  แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dld.go.th/person   หัวข้อการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์    

8. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์เสียชีวิตจะขอรับเงินสงเคราะห์ศพต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ศพมีดังต่อไปนี้?
  ตอบ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพที่ระบุอยู่ในใบสมัคร
2. ให้ผู้มีชื่อที่ระบุว่าเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพกรอกรายละเอียด แบบคำร้องขอรับเงินค่าฌาปนกิจ สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
เอกสารสมาชิกผู้เสียชีวิต
1.  ใบมรณะบัตร หรือสำเนาทะเบียนคนตาย (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
2.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ (ที่แจ้งการตาย และจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านแล้ว)
เอกสารผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ
1.  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น 1 ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
3.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อผู้รับเงิน และเลขที่บัญชี  1  ฉบับ
(กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และอื่นๆ (หากมี)
โดยนำเอกสารและหลักฐานต่างๆ ติดต่อยื่นแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ ได้ที่ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุเทพมหานคร 10400 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงานต้นสังกัด
สามารถ Download แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dld.go.th/person การฌาปนกิจสงเคราะห์กรม ปศุสัตว์   

9. หากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสงค์จะเสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
  ตอบ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนพ.ศ. 2553 กำหนดให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเสนอข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นได้ตามช่องทางใดช่องหนึ่งดังต่อไป
1. โทรศัพท์ หมายเลข 02-6534444 ต่อ 2134 /โทรสาร 02-6534927
2. จดหมายจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. Web site ของกรมปศุสัตว์ : http://www.dld.go.th
4. Web board ของกรมปศุสัตว์
5. ตู้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
6. อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง
7. สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต SMS ฯลฯ
 
10. รวมเรื่อง บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
 
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768