ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ฌาปนกิจสงเคราะห์
       
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว (10/10/2556)
ผลการตรวจเยี่ยมการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์   (03/12/2555)
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ (25/09/2555)
   
ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม
ประกาศ ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (06/03/2557)
ประกาศ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (19/02/2557)
ประกาศ ครั้งที่ 17/2556 เรื่อง ให้ชำระเงินค่าบำรุงการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว(25/12/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 16/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (25/12/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 15/2556 เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ (19/02/2557)
ประกา่ศ ครั้งที่ 14/2556 เรื่อง แจ้งให้สมาชิกทราบ ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม (02/12/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 13/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (05/11/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 12/2556 เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว(05/11/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (30/09/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (05/08/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 8/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (03/07/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 6/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (31/05/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 5/2556 เรื่อง แจ้งให้สมาชิกทราบ ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม (30/04/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (29/03/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (04/02/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 2/2556 เรื่อง แจ้งให้สมาชิกทราบ ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม (01/02/2556)
  อ่านประกาศย้อนหลัง....
   
รับสมัครสมาชิกใหม่
ประกาศ ครั้งที่ 7/2556 เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ (03/07/2556)
ประกาศ ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ (29/01/2556)
  อ่านประกาศย้อนหลัง....
   
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม
การขอรับเงินค่าสงเคราะห์ศพ
การขอรับเงินค่าสงเคราะห์ศพ
วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ศพ
วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ศพ
ระเบียบ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  (06/03/2554)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์
   
แบบฟอร์มการฌาปนกิจสงเคราะห์
ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.4)
หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว์์ (ก.ฌ.ส 5)
หนังสือมอบฉันทะ(กรณีมายื่นเอกสารแทน)
หนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์
ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำนาญ
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำเหน็จรายเดือน(ลูกจ้าง)
   
   
ติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
ติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
 
 
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768