ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
กฏหมายเกี่ยวกับ HR
 
       
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 23) พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
  พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง  พ.ศ. 2535
  พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2535
  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2535
  ระเบียบว่าด้วยเกี่ยวกับการรายงานการบรรจุ การแต่งตั้งการเลือนขั้นเงินเดือน
  ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน และปฏิบัติการอื่น พ.ศ 2535
  ระเบียบว่าด้วยเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือสามัญ  พ.ศ.2539
  ระเบียบว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
     
     
     
     
     
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768