ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ข้อมูลสถิติ
       
       
ข้อมูลบุคคล
       
  ปี 2555 แผนภูมิแสดงตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามช่วงอายุ
    แผนภูมิแสดงตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามเพศ
       
  ปี 2554 แผนภูมิแสดงตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามช่วงอาย
    แผนภูมิแสดงตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามเพศ
       
  ปี 2553 แผนภูมิแสดงตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามช่วงอาย
    แผนภูมิแสดงตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามเพศ
       
  ปี 2552 จำนวนข้าราชการจำแนกตามช่วงอายุ
    จำนวนข้าราชการแยกตามเพศและระดับ
       
  ปี 2551 จำนวนข้าราชการจำแนกตามช่วงอายุ
    จำนวนข้าราชการแยกตามระดับวุฒิการศึกษาและเพศ
    จำนวนข้าราชการแยกตามเพศและระดับ
       
       
       
       
ข้อมูลตำแหน่ง
       
  ปี 2555 จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงานุ
       
  ปี 2554 จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน
       
  ปี 2553 จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน
       
  ปี 2552 จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน
       
  ปี 2551 จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน
       
    จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)
       
    อัตราส่วนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)
       
ข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และภารกิจหลักของหน่วยงาน
   
  อัตรากำลังข้าราชการย้อนหลัง
  จำนวนอัตรากำลัง เงินเดือนของข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
  จำนวนตำแหน่ง น.สพ. และ สพ.
  อัตรากำลัง (วุฒิการศึกษา)
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768