เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ความหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
 • สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
  1. ลำดับชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มงกฎไทยและช้างเผือก ที่จะขอพระราชทานสลับกันไป ตั้งแต่ชั้นตราเริ่มต้นไป จนถึงชั้นตราสูงสุดรวม 16 ชั้นตรา คือ
   • ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย อักษรย่อ ร.ง.ม.
   • ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก อักษรย่อ ร.ง.ช.
   • ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย อักษรย่อ ร.ท.ม.
   • ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก อักษรย่อ ร.ท.ช.
   • ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ บ.ม.
   • ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ บ.ช.
   • ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ จ.ม.
   • ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ จ.ช.
   • ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ ต.ม.
   • ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ต.ช.
   • ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ ท.ม.
   • ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ท.ช.
   • ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างมงกุฎไทย อักษรย่อ ป.ม.
   • ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ป.ช.
   • ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ อักษรย่อ ม.ว.ม.
   • ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ม.ป.ช.
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มี 7 ชั้นตรา คือ
   • ขั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ป.ภ.
   • ขั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ท.ภ.
   • ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ต.ภ.
   • ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ จ.ภ.
   • ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ บ.ภ.
   • ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ร.ท.ภ.
   • ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ร.ง.ภ.
  3. เหรียญจักรพรรดิมาลา คือเหรียญสำหรับพระราชทานให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี
  4. เหรียญจักรมาลา คือเหรียญสำหรับพระราชทานให้แก่ผู้ที่มียศทหารหรือตำรวจ ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ ทั้งต้องเป็นผู้ที่รับราชการ ประจำการ หรือในกองประจำการ รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี