ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564  (20 ก.ย. 2564) 
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)  (15 ก.ย. 2564) 
 •  
 • การจัดส่งของที่ระลึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  (14 ก.ย. 2564) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ  (10 ก.ย. 2564) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้)  (10 ก.ย. 2564) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  (10 ก.ย. 2564) 
 •  
 • การจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (9 ก.ย. 2564) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  (8 ก.ย. 2564) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  (26 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  (26 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการ APTERR  (26 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)  (26 ส.ค. 2564) 
 •  
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  (25 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (18 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์  (18 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ส่งมอบมาตราฐานอาชีพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  (18 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม เวทีวิชาการปศุสัตว์ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่นี่  (18 ส.ค. 2564) 
 •  
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2564)  (10 ส.ค. 2564) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  (6 ส.ค. 2564) 
 •  
 • รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา  (5 ส.ค. 2564) 
 •