ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554-2556
 

          การมองถึงเรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนราชการในอดีตที่ผ่านมา อาจมองเห็นไม่ค่อยเป็นรูปธรรมและไม่ค่อยมุ่งตรงไปที่บุคคลมากนัก จะเป็นการมองข้ามผ่านเป็นแบบผิวเผิน การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ก็ไม่ชัดเจน ซึ่งขัดแย้งกับการบริหารจัดการที่ทางทฤษฎี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง คน ว่ามีความสำคัญมากกว่า M อื่นๆ ใน 4 สำหรับการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันรัฐจะเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลในแนวใหม่ โดยเป็นโฉมใหม่ของเรื่องการบริหารงานบุคคล

           โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 9/2553 ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 - 2556 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์รวม 4 ด้าน ได้แก่

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทำงาน ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านส่วนตัวได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจัดเวลาการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้ข้าราชการมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุข  มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

          
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร การมีจิตสาธารณะเพื่อให้ข้าราชการทุกระดับ มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การออมและบริหารจัดการทางการเงิน และการจัดสวัสดิการของส่วนราชการเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง