ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งย้าย

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 846/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 7 ต.ค. 2564 7 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 839/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 6 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 678/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย 
 • 23 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 647/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 32 ราย 
 • 11 ส.ค. 2564 11 ส.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 631/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 11 ราย 
 • 5 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2564  
    คำสั่งย้ายทั้งหมด  
   

  คำสั่งเลื่อน

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 868/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 5 ราย 
 • 18 ต.ค. 2564 19 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 929/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 14 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 849/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 7 ต.ค. 2564 7 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 810/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 29 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 790/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 27 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2564  
    คำสั่งเลื่อนทั้งหมด  
   

  คำสั่งบรรจุ

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1015/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   917/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   826/2557 
 • 22 ต.ค. 2557 12 พ.ย. 2557  
   
 •   682/2557 
 • 2 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557  
   
 •   672/2557 
 • 26 ส.ค. 2557 18 ก.ย. 2557  
    คำสั่งบรรจุทั้งหมด  
   

  คำสั่งโอน

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   936/2557 
 • 2 ธ.ค. 2557 9 ธ.ค. 2557  
   
 •   928/2557 
 • 27 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   905/2557 
 • 18 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   875/2557 
 • 10 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   811/2557 
 • 14 ต.ค. 2557 20 ต.ค. 2557  
    คำสั่งโอนทั้งหมด  
   

  คำสั่งลาออก

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   918/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   900/2557 
 • 18 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   790/2557 
 • 3 ต.ค. 2557 7 ต.ค. 2557  
   
 •   723/2557 
 • 18 ก.ย. 2557 26 ก.ย. 2557  
   
 •   707/2557 
 • 8 ก.ย. 2557 22 ก.ย. 2557  
    คำสั่งลาออกทั้งหมด  
   

  คำสั่งแต่งตั้ง

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 874/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 875/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 881/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 838/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 839/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  
 • 25 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563  
    คำสั่งแต่งตั้งทั้งหมด  
   

  คำสั่งรักษาการ

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 882/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 20 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 885/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 20 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 843/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 6 ต.ค. 2564 7 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 844/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 6 ต.ค. 2564 7 ต.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 845/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 6 ต.ค. 2564 7 ต.ค. 2564  
    คำสั่งรักษาการทั้งหมด  
   

  คำสั่งเกษียณ

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะราย) 
 • 6 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2564  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 • 3 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) 
 • 9 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) 
 • 12 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ลจ.1/2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจาราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 • 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564  
    คำสั่งเกษียณทั้งหมด