ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร 0-2653-4444 ต่อ 2131-2133

น.ส.ปรารถนา พลายมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.สุวิมล สว่างวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.สุวดี พุมดวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.เกษสุดา โสรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

น.ส.ณิชนันทน์ เนียนสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2131

น.ส.ขวัญชนก สุขประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

นางวราภรณ์ ภูศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

น.ส.นลินรัตน์ บุญประโคมชนกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

นางอุษา สร้อยสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133


น.ส.อัจฉราพรรณ กลมกล่อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2133

น.ส.จันทร์พร กระจายวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132

น.ส.อุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132


น.ส.ทิพเนตร พานโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 0-2653-4444 ต่อ 2132