เมนูหลัก
รายงานประจำปี 2564

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
คำถามที่พบบ่อย
 
 1. จะคัดสำเนา ก.พ.7 ของตัวเอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง และถ้าจะคัดสำเนา ก.พ.7 ของทั้งสำนักงาน จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ กรณีขอคัดสำเนา ก.พ.๗ ของตัวเอง ต้องทำหนังสือผ่านหน่วยงาน หรือจะไปเขียนแบบฟอร์มที่ กองการเจ้าหน้าที่ ก็ได้ โดยจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็น ว่าต้องการนำไปใช้เพื่อทำอะไร กรณีขอคัดสำเนา ก.พ.๗ ของทั้งสำนักงาน ต้องทำหนังสือผ่านหน่วยงาน โดยระบุเหตุผลความจำเป็น ว่าต้องการนำไปใช้เพื่อทำอะไร พร้อมทั้งแนบรายชื่อที่ต้องการขอคัดสำเนา
   
 1. บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  ตอบ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ และหากข้าราชการที่บรรจุใหม่ยังมีสิทธิของประกันสังคมอยู่ จะต้องดำเนินการยกเลิกกับประกันสังคมก่อน และเมื่อยกเลิกกับประกันสังคมแล้ว จะยังคงต้องใช้สิทธิกับประกันสังคมต่อไปอีก ๖ เดือน หลังจากนั้นจึงจะมาใช้สิทธิของข้าราชการได้ กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ มีสิทธิจากบัตร ๓๐ บาท หรือบัตรประกันสุขภาพ จะต้องทำการยกเลิกบัตรดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถมาใช้สิทธิข้าราชการได้ กรณีบุคคลภายในครอบครัว (พ่อ แม่ สามีหรือภรรยา ลูก) มีสิทธิอยู่กับประกันสังคม ก็ต้องใช้สิทธิกับประกันสังคม จะยกเลิกแล้วมาใช้สิทธิข้าราชการไม่ได้ ทั้งนี้ เราสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เวบไซด์กรมบัญชีกลาง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ดังนี้ http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp
   
 1. อยากให้คิดคำนวณบำนาญจะได้ไหม?
  ตอบ การคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น กรมบัญชีกลางได้อำนวยความสะดวกให้สามารถคำนวณได้โดยประมาณ ที่เวบไซด์กรมบัญชีกลาง ดังนี้
http://www2.cgd.go.th/rightMenu_7.asp
   
 1. อยากรู้ว่าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นไหนบ้าง?
  ตอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thanundon.soc.go.th/FrmloginUser.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
หรือที่ http://person.dld.go.th/ หน้าเว็บ กองการเจ้าหน้าที่ -> ระบบทะเบียนฐานันดรอินเทอร์เน็ต
 • คลิกเข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรอินเทอร์เน็ต
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรอกชื่อ
 • กรอกชื่อสกุล
 • วันเกิด (คลิกเลือก วัน เดือน ปีเกิด)
 • รหัสผ่าน (ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง)
 • พิมพ์รหัส (พิมพ์ตามรหัส Captcha)
 • คลิกเข้าสู่ระบบ
 • จะพบตารางแสดงชั้นเครื่องราชฯ และปีที่ได้รับ

กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบฐานันดรได้
-> ให้เจ้าของสิทธิ์ ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเบอร์โทร ส่ง Fax ไปที่ 02-2809086
หมายเหตุ บุคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ โทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 02-2809000 ต่อ 425-427

   
 1. ต้องการจะทำบัตรประจำตัว ต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dld.go.th/person/new/Uniform.pdf ที่สำคัญ รูปถ่ายจะต้องถูกต้องตามระเบียบ แบบฟอร์มให้ระบุ หมู่โลหิต และเลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องชัดเจน รายละเอียดเพิ่มเติมของพนักงานราชการ การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
http://person.dld.go.th/2557/government_data/ticker_tape1/dress_gov2554.pdf
   
 1. อยากทราบขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ "การประเมินบุคคลและผลงาน" กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 2121-3 , 02-653-4435
   
 1. วิธีการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์สามารถทำได้โดย
 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครแล้วยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับรองคุณสมบัติ
 2. ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
  (พร้อมชำระค่าสมัคร 50 บาท ค่าบำรุงประจำปี 20 บาท ค่าสงเคราะห์ศพล่างหน้า 200 บาท รวมเป็นเงิน 270 บาท)

การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่

 1. ชำระเงินสดได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์
 2. ชำระโดยธนาณัติ  ส่งธนาณัติในนาม เหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์
  สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เขตราชเทวี (10401) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
 3. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี
  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เลขที่บัญชี 030-1-61344-3 (โปรดส่งสำเนาใบนำฝากเงินธนาคาร มาพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วย หรือทางโทรสาร 0-2653-4916 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์   
   
 1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์เสียชีวิตจะขอรับเงินสงเคราะห์ศพต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ศพมีดังต่อไปนี้?
  ตอบ
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพที่ระบุอยู่ในใบสมัคร
 2. ให้ผู้มีชื่อที่ระบุว่าเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพกรอกรายละเอียด แบบคำร้องขอรับเงินค่าฌาปนกิจ สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
เอกสารสมาชิกผู้เสียชีวิต
 1. ใบมรณะบัตร หรือสำเนาทะเบียนคนตาย (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ (ที่แจ้งการตาย และจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านแล้ว)
เอกสารผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อผู้รับเงิน และเลขที่บัญชี  1 ฉบับ
  (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
 4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และอื่นๆ (หากมี)
  โดยนำเอกสารและหลักฐานต่างๆ ติดต่อยื่นแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ ได้ที่ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุเทพมหานคร 10400 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงานต้นสังกัด
  สามารถ Download แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรม ปศุสัตว์
   
 1. หากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสงค์จะเสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
  ตอบ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนพ.ศ. 2553 กำหนดให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเสนอข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นได้ตามช่องทางใดช่องหนึ่งดังต่อไป
 1. โทรศัพท์ หมายเลข 02-6534444 ต่อ 2134 โทรสาร 02-6534927
 2. จดหมายจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 3. เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ : http://www.dld.go.th/
 4. เว็บบอร์ดของกรมปศุสัตว์
 5. ตู้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
 6. อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง
 7. สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต SMS ฯลฯ
 
 1. รวมเรื่อง บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน